Breaking News

KIIP 5 Bài 22.2 법은 어디서 만들고, 재판은 어디서 할까?/ Quốc Hội và Tòa Án ở Hàn Quốc

(정치) 22. 한국의 정부형태 = Korean government form / Hình thái chính phủ của Hàn Quốc.

KIIP 5 Bài 22.2 법은 어디서 만들고, 재판은 어디서 할까?/ Quốc Hội và Tòa Án ở Hàn Quốc

행정부가 나라 안팎의 여러 가지 일을 처리할 때는 정해진 법에 따라야 한다. 따라서 법을 만드는 역할이 매우 중요한데 일을 담당하는 곳을 입법부라고 한다. 한국에서는 국회가 입법부의 역할을 담당하고 있다. 국회 국민의 뜻을 반영하여 국민 생활에 필요한 법을 만든다. 국회에서 법을 만드는 국회의원 임기는 4년이며 대통령과 달리 여러 선출될 있다. 국회의원은 지역구 국회의원 비례대표 국회의원으로 구분된다.


입법부 = cơ quan lập pháp / the legistrative branch
국회 = quốc hội / National Assembly, Congress, Parliament
국회의원 = ủy viên quốc hội, đại biểu quốc hội / member of national asembly
지역구 국회의원 = đại biểu quốc hội theo khu vực / Local Member of Parliament
비례대표 국회의원 = đại biểu quốc hội theo tỷ lệ / Proportional Representative Member of Parliament

Chính phủ (행정부) phải tuân thủ pháp luật quy định khi xử lý nhiều việc trong và ngoài nước. Theo đó, vai trò làm luật vô cùng quan trọng, và nơi đảm nhận công việc này gọi là cơ quan lập pháp (입법부). Ở Hàn Quốc, Quốc hội (국회) đảm nhận vai trò của cơ quan lập pháp. Quốc hội phản ánh ý nguyện của nhân dân và tạo ra những dự luật cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nhiệm kỳ của ủy viên quốc hội là 4 năm, và khác với tổng thống là có thể được bầu nhiều lần. Đại biểu quốc hội được chia thành đại biểu quốc hội theo khu vực (지역구 국회의원) và đại biểu quốc hội theo tỷ lệ (비례데표 국회의원).
국회에서 만들어진 법이 지켜지도록 하기 위해서는 사람들이 법을 따랐는지 어겼는지를 판단하는 기관이 필요하다. 사법부는 법을 해석하 적용하 법에 따라 분쟁을 해결하 곳이다. 한국에서 사법부의 역할을 담당하는 곳은 법원이며 재판 통해 판결을 내리 사람을 판사라고 부른다. 판사는 법과 양심에 따라 공정한 판결을 내리기 위해 노력한다. 법원의 종류에는 대법원, 고등법원, 지방법원, 가정법원 등이 있다.

해석하다 = phân tích / interpret
적용하다 = áp dụng / apply
분쟁을 해결하다 = giải quyết tranh chấp / settle a dispute
법원 = tòa án / court
재판 = xét xử / trial
판결을 내리다 = đưa ra phán xử / give a verdict
판사 = thẩm phán / judge
양심 = lương tâm / conscience
공정 = công bằng / justice, fairness
대법원 = tòa án tối cao / supreme court
고등법원 = tòa án cấp cao / high court
지방법원 = tòa án địa phương / district court
가정법원 = tòa án gia đình / family court

Để đảm bảo rằng luật được tạo ra trong Quốc hội được giữ đúng, cần có cơ quan phán đoán xem mọi người đã tuân thủ luật pháp hay chưa. Cơ quan tư pháp (사법부) là nơi phân tích và áp dụng luật để giải quyết tranh chấp theo luật. Tại Hàn Quốc, tòa án (법원) đảm nhận vai trò của bộ tư pháp và thẩm phán (판사) là người đưa ra phán quyết (판결을 내리다) thông qua việc xét xử (재판). Thẩm phán cố gắng đưa ra một phán quyết công bằng theo luật pháp và lương tâm. Các chủng loại của tòa án là tòa án tối cao (대법원), tòa án cấp cao (고등법원), tòa án địa phương (지방법원), tòa án gia đình (가정법원).


@ 헌법재판소에서는 무슨 일을 할까?/ Tòa án Hiến pháp sẽ làm gì?


헌법은 국가를 다스리는 기본 원칙을 담고 있는 최고의 법으로, 모든 법은 헌법을 따라야 한다. 대한민국 헌법에는 국민들의 기본적인 권리 국가 기관 구성과 같은 핵심적인 내용들이 담겨 있다. 이와 같은 헌법의 중요성 때문에 여러 가지 법률이나 정책 등이 헌법에 어긋나 않도록 헌법을 해석하고 판단하는 기관이 필요하다. 한국에서는 헌법재판소 역할을 담당하고 있다. 헌법재판소에는 9명의 헌법재판관 있으며, 이들의 결정은 최고의 권위 지니고 있다.

헌법재판소 = toàn án hiến pháp / constitutional court
핵심적이다 = trọng tâm / crucial
어긋나다 = sai lệch, mâu thuẫn / go against, be dislocated
헌법재판관 = chánh án / constitutional judge
권위 = quyền uy, thẩm quyền / authority

Hiến pháp là luật cao nhất có chứa các nguyên tắc cơ bản quản lý nhà nước và tất cả các luật phải tuân theo Hiến pháp. Hiến pháp của Hàn Quốc có các nội dung chính như các quyền cơ bản của người dân và cấu thành cơ quan nhà nước. Do tầm quan trọng của hiến pháp như vậy, cần có một cơ quan phân tích và phán đoán hiến pháp để các luật và chính sách khác nhau không mâu thuẫn với hiến pháp. Ở Hàn Quốc, Tòa án Hiến pháp đóng vai trò này. Tòa án Hiến pháp có 9 chánh án và các quyết định của họ có thẩm quyền cao nhất.

No comments