Breaking News

KIIP Level 4 Test Samples PDF | Đề Thi lớp KIIP 4 (중간평가)

KIIP Level 4 Test (in Korean: 사회통합프로그램 4단계 중간평가) is the exam designed to evaluate your Korean proficiency after finishing the KIIP Korean class level 4.

KIIP Level 4 Test = quiz test (28 questions, 40 minutes, 65 points) + writing test (2 questions, 10 minutes, 10 points) + interview test (5 questions, 25 points)  | pass score = over 60 points

The KIIP Level 4 test is divided into 2 sections: paper test and interview test.

The paper test is composed of a quiz test with 28 questions and a writing test with 2 questions. The quiz test will cover all vocabulary, grammar, reading, and Korean culture  in the KIIP level 3 and level 4 books with a total score of 65 points in 40 minutes. That means you will get ~2.3 points for each correct answer. The writing test has 2 questions with a total score of 10 points and last for 10 minutes.

The interview test has 5 questions with a total score of 25 points (5 score/question). The interview topic is randomly selected from any lessons studied in the KIIP level 3 or 4 books. You will be given a test sheet with some pictures talking about one topic. The first 3 questions are related to the pictures. The 2 remaining questions are mostly about cultural understanding. During the interview test, you have to wait in turn, so it will take time if you are at the end of the interview list.

To pass the test, you have to score at least 60 out of 100 points. However, if you fail the exam, you just need to study the class again (the 2nd time) and get advance to the next class without needing to take the test again.

Download KIIP 4 test sample   + KIIP 4 practice with 100 questions  + KIIP 4 Writing samples
Kỳ thi kết thúc lớp KIIP 4 (tiếng Hàn: 사회통합프로그램 중간평가) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của bạn sau khi đã hoàn thành lớp KIIP 4 trung cấp 2.

Đề thi giữa giai đoạn được chia làm 2 phần: phần thi giấy và thi phỏng vấn

Kỳ thi giữa giai đoạn = 28 câu trắc nghiệm (40 phút, 65 điểm) + 2 câu viết (10 phút, 10 điểm) + 5 câu phỏng vấn (25 điểm). | trên 60 điểm thì đỗ.

Phần thi giấy gồm 2 phần: thi trắc nghiệm và thi viết. Thi trắc nghiệm gồm 28 câu hỏi, trong vòng 40 phút, với tổng điểm là 65 điểm, tức ~2.3 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Phần thi viết gồm 2 câu, trong 10 phút, với tổng 10 điểm. Nội dung của phần thi này bao gồm từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, và văn hóa đã học ở lớp KIIP 3 trung cấp 1 và KIIP 4 trung cấp 2.

Phần thi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi với tổng điểm là 25. Trong đó 3 câu đầu là xem ảnh và nói về nội dung liên quan đến ảnh. 2 câu còn lại được lựa chọn ngẫu nhiên trong các chủ đề đã học ở lớp KIIP 3 trung cấp 1 và KIIP 4 trung cấp 2.

Để vượt qua kỳ thi, bạn phải đạt được ít nhất 60 điểm trong tổng số 100 điểm. Nếu bạn thi trượt, thì chỉ cần học lại 1 lần nữa là bạn tự động được xét lên lớp tìm hiểu văn hóa (lớp 5) mà ko cần phải thi lại.

Bạn có thể tải Đề thi kết thúc lớp KIIP 4  Đề ôn tập với 100 câu hỏi + 10 bài viết mẫu

No comments