Breaking News

KIIP 5 Bài 23.1 사람들의 다양한 이익은 어떻게 정치에 반영될까?/ Lợi ích được phản ánh trong chính trị ra sao?


(정치) 23. 한국의 정치과정= Political process in Korea / Quá trình chính trị ở Hàn Quốc.

KIIP 5 Bài 23.1 사람들의 다양한 이익은 어떻게 정치에 반영될까?/ Lợi ích của nhiều người được phản ánh trong chính trị ra sao?

과거에 비해 현대 사회에서는 사람들의 직업, 관심, 가치관 등이 매우 다양하고 복잡 해졌다. 같은 지역이나 같은 세대라고 해도 서로 다른 생각과 생활 모습을 가지고 있는 경우가 많다. 뿐만 아니라 민주주의가 점차 자리를 잡게 되면서 각자의 이익 이나 주장 적극적으로 표출하는 경우도 많아졌다. 이처럼 서로 다른 생각을 가진 사람들이 자신의 주장을 펼치다 보면 사회적인 갈등 생길 있다. 물론 민주주의 사회에서 어느 정도의 갈등은 불가피하 자연스러운 것이다. 하지만 이러한 갈등이 제대로 해결되지 못하고 계속된다면 사회가 혼란스러워지 수많은 사람이 피해를 입을 있다. 따라서 다양한 국민들의 의견을 받아들이고 조정 하여 사회적인 갈등을 민주적으로 해결하는 정치과정 중요하다.

정치과정 = quá trình chính trị / political process
뿐만 아니라  = ngoài ra / besides
점차 = dần dần / gradually
주장 = quan điểm, chủ trương / opinion
주장을 펼치다 = đưa ra quan điểm / state one’s opinion
갈등 = mâu thuẫn, xung đột / conflict
불가피하다 = ko tránh khỏi / unavoidable
혼란스러워지다 = trở lên hỗn loạn / become chaotic, confused
의견을 받아들이다 = tiếp nhận ý kiến / receive opinion

So với trước đây, nghề nghiệp, sở thích và giá trị của mọi người đã trở nên rất đa dạng và phức tạp trong xã hội hiện đại. Ngay cả trong cùng một khu vực hoặc cùng một thế hệ, họ thường có những suy nghĩ và lối sống khác nhau. Ngoài ra, khi nền dân chủ ngày càng trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều người tích cực thể hiện lợi ích hoặc quan điểm của chính họ. Những người có suy nghĩ khác nhau như vậy nếu họ mở ra lập luận của họ thì có thể nảy sinh mâu thuẫn về mặt xã hội. Tất nhiên, Tất nhiên sự mâu thuẫn ở mức độ nào đó trong xã hội dân chủ là không thể tránh khỏi và tự nhiên. Tuy nhiên, nếu những xung đột này không được giải quyết đúng đắn, xã hội sẽ hỗn loạn và nhiều người có thể bị tổn hại. Do đó, quá trình chính trị chấp nhận và điều chỉnh ý kiến của nhiều người dân để giải quyết một cách dân chủ mâu thuẫn mang tính xã hội là điều quan trọng.한국에서도 많은 사람들이 정치과정에 대해 관심을 가지고 있다. 일상적인 자리에 서도 국가의 여러 가지 정책, 선거, 정치인 등에 대한 자신의 생각을 서로 이야기 한다. 때로는 정부를 상대로 자신의 주장을 실현하기 위해 적극적인 행동에 나서는 경우도 있다. 정부는 국민의 다양한 의견에 귀를 기울여 국민을 위한 정책을 실현하기 위해 노력해야 한다. 또한, 국민은 정책이 실행된 이후에도 정책에 대한 평가 등을 통해 정치에 계속해서 참여할 있다.

정치인 = chính trị gia / politician
실현하다 = thực hiện hóa / actualize
귀를 기울리다 = lắng nghe / listen well
실행되다 = được thi hành / implemented

Ở Hàn Quốc cũng có nhiều người quan tâm đến quá trình chính trị. Dù là đứng ở vị trí thường ngày nhưng lại nói về suy nghĩ của bản thân về chính sách, bầu cử, chính trị gia... Đôi khi, cũng có trường hợp đóng vai trò tích cực để hiện thực hóa quan điểm của bản thân với đối tượng chính phủ. Chính phủ phải nỗ lực thực hiện chính sách vì nhân dân để lắng nghe các ý kiến đa dạng của nhân dân. Ngoài ra, người dân có thể tiếp tục tham gia vào chính trị thông qua việc đánh giá chính sách sau khi chính sách được thi hành.


@주민갈등을 해결하는 정치과정의 지혜 / Trí tuệ của quá trình chính trị giải quyết mâu thuẫn dân cư 

민주적인 정치과정을 통해 사회 구성원 간의 갈등을 해결할 있다. 최근 한국 사회에서 주민 갈등 사회문제로 떠오른 층간소음 분쟁 해소를 위해 정부에서는 층간소음 갈등을 중재할 있는 서비스를 시작하였다. 이는 상충되는 주민들의 이해관계를 정치과정을 통해 해결한 좋은 사례 꼽히 있다.

지혜 = trí tuệ / wisdom
주민 갈등 = mẫu thuẫn giữa dân cư / conflict between citizens
층간소음 = tiếng ồn giữa các tầng / noise complaint issue
분쟁 해소 = giải quyết phân tranh / solve dispute
중재하다 = hòa giải / mediate
사례 = ví dụ / example
꼽히다 = được coi như, được xem như / to be considered as

Quá trình chính trị dân chủ có thể giải quyết xung đột giữa các thành viên trong xã hội. Gần đây, chính phủ đã bắt đầu một dịch vụ để hòa giải cuộc xung đột tiếng ồn trong xã hội Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề tiếng ồn nổi lên như xung đột xã hội và xung đột giữa các cư dân. Đây được coi là một ví dụ tốt về xung đột lợi ích được giải quyết thông qua quá trình chính trị.

No comments