Breaking News

KIIP 5 Bài 21.2 한국의 지방자치제는 어떻게 이루어져 있을까?/ Thể chế tự trị địa phương ở Hàn Quốc


(정치) 21. 한국의 정치제도 = Korean political system / Hệ thống chính trị của Hàn Quốc.

KIIP 5 Bài 21.2 한국의 지방자치제는 어떻게 이루어져 있을까?/ Thể chế tự trị địa phương ở Hàn Quốc được hình thành ra sao?


한국의 지방자치제 지역 주민이 스스로 자기 지역의 대표자를 뽑아서 지역의 정치를 담당하도록 하는 제도이다. 지역마다 처한 상황이나 문제점이 다르기 때문에 중앙정부에서 지역의 요구 사항을 모두 처리하기가 어렵다. 그래서 지역의 자치단체 주민이 지역의 일에 대해 책임감을 가지고 스스로 처리할 있도록 하는 지방자치제가 필요하다. 지방자치제는 중앙정부의 권력 남용 막을 있고 지역 주민이 지역의 정치에 직접 참여할 있다는 장점이 있다.


지방자치제 = thể chế tự trị địa phương / local government system
중앙정부 = chính phủ trung ương / central government
자치단체 = chính quyền tự trị / local government
권력 남용 = lạm dụng quyền lực /  abuse of power

Thể chế tự trị địa phương tại Hàn Quốc là một chế độ trong đó người dân địa phương bầu ra người đại diện của mình để đảm nhiệm về chính trị địa phương. Vì tình hình hoặc vấn đề khác nhau ở mỗi khu vực, chính phủ trung ương rất khó xử lý tất cả các yêu cầu khu vực. Do đó, cần có một thể chế chính quyền tự trị địa phương mà chính quyền tự trị và người dân của mỗi khu vực chịu trách nhiệm về các vấn đề địa phương và tự xử lý chúng. Thể chế tự trị địa phương có thể ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực của chính quyền trung ương và có lợi thế là người dân địa phương có thể tham gia trực tiếp vào chính trị địa phương.
한국의 지방자치제에서는 지방자치단체마다 지방의회 두고 있다. 지방의회에서 지역의 일을 어떻게 처리할 것인지를 결정하면, 지방자치단체에서는 계획을 세우고 실행을 한다. 지방의회 의원 지방자치단체장(도지사, 시장, 군수 ) 지방선거를 통해 선출되며 임기 4년이고 최대 번까지 있다.

지방의회 = hội đồng địa phương / a local council
지방의회의원 = thành viên hội đồng địa phương / local council member
지방자치단체장 = người đứng đầu chính quyền địa phương / a local government head
임기 = nhiệm kỳ / term

Trong chính quyền tự trị địa phương của Hàn Quốc, mỗi chính quyền địa phương có một hội đồng địa phương. Hội đồng địa phương quyết định việc giải quyết các vấn đề địa phương ra sao và chính quyền địa phương lên kế hoạch thực hiện. Thành viên hội đồng địa phươngngười đứng đầu chính quyền địa phương (thống đốc, thị trưởng, quân đội, v.v.) được bầu thông qua bầu cử địa phương, với nhiệm kỳ bốn năm và tối đa ba lần.


한편, 한국의 지방자치단체는 크게 광역자치단체 기초자치단체 구분된다. 광역자치단체로는 2016 기준으로, 1개의 특별시, 6개의 광역시, 1개의 특별자치시, 8개의 , 그리고 1개의 특별자치도가 있다. 기초자치단체는 특별시와 광역시를 제외한 시와 , 등으로 구분된다.

광역자치단체 = thực thể tự trị đô thị / metropolitan government
기초자치단체 = thực thể tự trị cơ bản / primary local government
특별시 = thành phố đặc biệt / metropolitan city
광역시 = thành phố đô thị / metropolitan city
특별자치시 = thành phố tự trị đặc biệt / metropolitan autonomous city

Mặt khác, các thực thể tự trị địa phương của Hàn Quốc phần lớn được chia thành các thực thể tự trị đô thị và các thực thể tự trị cơ bản. Thực thể tự trị đô thị, vào năm 2016, có một thành phố đặc biệt, sáu thành phố đô thị, một thành phố tự trị đặc biệt, tám tỉnh và một tỉnh tự trị đặc biệt. Các thực thể tự trị cơ bản được chia thành các thành phố, quận, huyện… ko bao gồm thành phố đặc biệt và thành phố đô thị.


사전투표는 어떻게 할까?/ Làm thế nào để “bỏ phiếu sớm”?


한국에서는 대통령이나 국회의원 또는 지방자치단체장, 지방의회의원 국민 또는 주민의 대표들을 선거를 통해서 뽑는다. 하지만 선거일에 다른 일정 때문에 투표를 없는 경우가 생기는데 이러한 사람들이 미리 투표할 있는 제도가 있다.

사전투표 = bỏ phiếu sớm / prevoting, vote in advance

Tại Hàn Quốc, đại diện của người dân hoặc cư dân, chẳng hạn như chủ tịch, thành viên quốc hội, hoặc người đứng đầu chính quyền địa phương, hoặc hội đồng địa phương, được bầu thông qua bầu cử. Tuy nhiên, vào ngày bầu cử, có những trường hợp bạn không thể bỏ phiếu vì lịch trình khác nhau. Có một hệ thống trong đó những người này có thể bỏ phiếu trước.

이를 사전 투표라고 한다. 일반적으로 사전 투표는 선거일 5 전에 시작해서 2 동안 실시된다. 기간 동안 전국에 설치된 사전 투표소 자신이 가기 편리한 곳에 가서 투표를 하면 된다. 별도의 신고 절차는 없지만 신분증을 가지고 가야 한다.

Điều này được gọi là bỏ phiếu trước. Nói chung, bỏ phiếu trước được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu 5 ngày trước cuộc bầu cử. Trong thời gian đó, bạn có thể đến một địa điểm bỏ phiếu được cài đặt trên toàn quốc và đến một nơi mà bạn có thể đến và bỏ phiếu. Không có thủ tục thông báo riêng, nhưng bạn phải mang theo chứng minh nhân dân.

No comments