Breaking News

L1G51 V-(으)려고 하다 grammar = plan to, intend to ~ express subject’s intention or plan that has yet to be done

L1G51 V-(으)려고 하다 grammar = plan to, intend to ~ express subject’s intention or plan that has yet to be done

Usage:
- Express subject’s intention or plan that has yet to be done = plan to, intend to
- The past tense V-(으)려고 했다 is used when the intended plan did not go as expected.
- V-(으)려고 = in order to, so that (see previous lesson L1G50)

Ngữ pháp V-(으)려고:
- Diễn tả dự định hay kế hoạch của chủ ngữ về làm 1 việc gì đó = dự định, định
- Thể quá khứ V-(으)려고 했다 được sử dụng khi kế hoạch dự định ko được như mong muốn.
- V-(으)려고 = để (xem bài trước L1G50)

Word ending in a vowel or ㄹ + -려고 하다:
사다 → 사려고 하다
배우다 → 배우려고 하다
보다 → 보려고 하다
*놀다 → 놀려고 하다
*살다 → 살려고 하다

Word ending in a consonant + -으려고 하다:
먹다 → 먹으려고 하다
찾다 → 찾으려고 하다
*듣다 → 들으려고 하다
*짓다 → 지으려고 하다
*돕다 → 도우려고 하다

Examples:
1. 여름휴가 때 여행을 하려고 해요.
I plan to go travelling during the summer vacation.
2. 결혼하면 아이를 두령 낳으려고 해요.
I plan to have 2 children if I am married.
3. 방학 동안 운전을 배우려고 했어요. 그런데 팔을 다쳐서 못 배웠어요.
I had planned to learn driving during the vacation. But my arm got injured, so I couldn’t do it.
4. 졸업할 때 대학교에서 취직하려고 해요.
When I graduate, I intend to get a job at the university.
5. 날씨가 따뜻할 때 공원에 가려고 해요.
When the weather gets warm, I plan to go to the park.
6. 보너스를 받으면 뭐 할 거예요?
- 새 스마폰을 사려고 해요.
What will you do if you get a bonus?
- I plan to buy a new smartphone.
7. 대학교를 졸업하면 무엇을 할 거예요?
- 대학원에서 공부를 더 하려고 해요.
What will you do after you graduate university?
- I intend to continue my study at graduate school.

No comments