Breaking News

30 KIIP Level 5 Writing Samples | 30 Bài Viết Mẫu Lớp KIIP 5

Today I am glad to introduce you 30 writing samples for the KIIP 5 comprehensive exam (사회통합프로그램 종합평가). Hope you enjoy the KIIP 5 writing samples and prepare well for the upcoming exam.

Before taking a look at the samples, let me remind you about the structure of the KIIP 5 writing test.

The maximum point you can earn in the writing section is 10 out of 100 points.
The writing test has 3 questions and your essay is limited within 200 characters.

For practice, you can download the form below. Good luck!

Hôm nay xin gửi tới các bạn 30 bài viết mẫu lớp KIIP 5 (thi hoàn thành chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc) được sưu tầm từ Internet. Hi vọng những bài viết này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới.

Trước khi xem các bài viết mẫu, mình xin giới thiệu qua về cấu trúc đề thi viết lớp 5.

Bài thi viết được tính tối đa 10 điểm trong tổng số 100 điểm (65 điểm trắc nghiệm + 10 điểm viết + 25 điểm phỏng vấn).

Đề thi viết lớp 5 gồm có 3 câu hỏi và bài viết được giới hạn trong 200 ký tự gồm cả chấm, phẩy, hay dấu cách.

Cách thức tính điểm bài viết như sau:
Dưới 50 ký tự, bạn sẽ ko nhận được điểm nào.
Từ 50 -100 ký tự = tối đa 4 điểm.
Từ 100 - 150 ký tự = tối đa 6 điểm.
Từ 150 - 200 ký tự = tối đa 10 điểm.

Bạn có thể tải form giấy thi mẫu ở bên trên để về luyện viết. Chúc các bạn thi đạt điểm tối đa và cán mốc tối thiếu (60 điểm tổng).

#1: 내 고향의 명절 | Holidays in my country#2. 나의 여행 | my travel


#3. 내가 하고 싶은 일 | My future career


#4. 내 성격의 장점과 단점 | Pros and cons of my personality.


#5. 문화 차이 | Cultural differences


#6. 내가 자주 이용하는 시장 | My favorite market


#7. 인터넷의 장점과 단점 | Pros and cons of the Internet


#8. 환경오염 | Environmental pollution


#9. 내가 좋아하는 음식 | My favorite food


#10. 한국 화폐에 그려진 인물 중에서 존경하는 인물 | Respected figure drawn on Korean currency


#11. 한국의 명절 | Holidays in Korea


#12.  봉사활동 | Volunteer activity


#13. 그리운 나의 고향 | The hometown that I miss


#14. 한국의 도시 생활의 특징과 고향의 도시 특징 | Characteristics of Urban Life in Korea and in  my country


#15. 한국 생활 중에서의 실수담 | Mistakes in Korean Life


#16. 한국의 계절과 날씨와 고향의 계절과 날씨 | Season and weather in Korean and in my country 


#17. 한국의 교육환경과 고향의 교육경 | Education Environment in Korean and in my country


#18. 한국의 가족 형태와 고향의 가족 형태 |  Family form in Korea and in my country


#19. 한국의 결혼식과 고향의 결혼식 | Wedding in Korea and in my country


#20. 나의 한국여행 이야기 | My travel story in Korea


#21. 한국의 교통 수단과 고향의 교통수단 | Public transportation in Korea and in my country


#22. 남북의 통일 | Unification of the North and South Korea


#23. 한국 문화에 나의 적응 | My adaption to Korean culture


#24. 인터넷의 장점과 단점 V2 | Pros and cons of the Internet (V2)


#25. 한국 사람의 생일 | Birthday in Korea


#26. 내가 살고 싶은 집 | My favorite house


#27. 유명한 축제 |  A famous festival


#28. 나의 미래 계획 | My future plan


#29. 한국의 문화과 내 고향의 문화 비교 | Compare Korean culture and my country culture.


#30. 나의 고향의 관광지 | My hometown tourist site


No comments