Breaking News

KIIP 5 Bài 9.2 영유아를 위한 보육과 교육은 어디에서 담당할까?/ Trông dạy và giáo dục trẻ nhỏ ở Hàn Quốc


(교육) 9. 한국의 보육제도 = Childcare system in Korea / Chế độ trông dạy trẻ ở Hàn Quốc

KIIP 5 Bài 9.2 영•유아를 위한 보육과 교육은 어디에서 담당할까?/ Trông dạy và giáo dục trẻ nhỏ ở Hàn Quốc.

초등학교에 입학하기 전의 어린이를 위한 보육 교육 기관은 어린이집, 유치원 등이 있다. 어린이집에서는 0세부터 취학 전까지의 아동에 대해 보호와 교육을 담당한다. 정부나 지방자치단체에서 설립한 국•공립 어린이집, 민간인이 설립한 사립 어린이집, 회사의 직원 자녀를 대상으로 하는 직장 어린이집, 교회나 성당 등과 같은 종교 단체에서 세운 어린이집, 일반 가정에서 아동을 돌보 가정 어린이집 등이 있다. 일반적으로 평일 오전 7 30 정도부터 오후 7 30 정도까지 운영되며, 필요한 경우 야간 보육, 24시간 보육, 시간제 보육, 공휴일 보육 등을 제공하기도 한다.

언린이집 이용 = 0~취학 어린이 = nhà trẻ cho trẻ từ 0 đến trước khi vào tiểu học / daycare center for kids from 0 to before entering elementery school
유치원 이용 = 3~취학 어린이 = mẫu giáo cho trẻ từ 3 đến trước khi vào tiểu học / kindergarden for kids from 3 to before entering elementary school
취학 = nhập học / entering school
아동 = nhi đồng, trẻ nhỏ /
국•공립 = công lập / public, established by government
사립 = tư lập, dân lập / private, established by individual or private organization
성당 = thánh đường / catholic church
돌보다 = trông, chăm sóc / take care of

Cơ quan trông dạy và giáo dục trẻ nhỏ trước khi nhập học tiểu học có nhà trẻ và mẫu giáo. Nhà trẻ -어린이집 đảm nhận bảo hộ và giáo dục trẻ nhỏ từ 0 tuổi đến trước khi nhập học tiểu học. Có nhà trẻ công -국•공립 어린이집 thành lập bởi chính phủ hay chính quyền tự trị địa phương, nhà trẻ tư -사립 어린이집 lập ra bởi người dân, nhà trẻ công ty -직장 어린이집 cho các đối tượng là con em nhân viên công ty, nhà trẻ lập ra bởi đoàn thể tôn giáo như nhà thờ hay thánh đường, nhà trẻ gia đình -가정 어린이집 trông trẻ ở nhà, vv. Thông thường nhà trẻ hoạt động vào ngày thường từ 7h30 sáng đến khoảng 7h30 tối, trong trường hợp cần thì trông dạy đêm, trông dạy 24h, trông dạy theo giờ, trông dạy vào ngày nghỉ cũng có.
유치원은 3세부터 초등학교 입학 전까지의 어린이에 대한 교육을 제공한다.  정부나 지방자치단체에서 설립한 국•공립 유치원과 민간인이 설립한 사립 유치원이 있다. 일반적으로 평일 오전 9 정도부터 오후 2 정도까지 운영되며 종일제 유치원은 오전 7시부터 오후 8 정도까지 운영되기도 한다. 요즘에는 남편과 아내 모두 일을 하는 맞벌이 가정이 많아지면서 어린이집과 유치원의 중요성이 더욱 높아지고 있다.

Mẫu giáo -유치원 dạy trẻ từ 3 tuổi đến trước khi vào tiểu học. Có mẫu giáo công -국•공립 유치원 do chính phủ hay chính quyền tự trị địa phương thành lập và mẫu giáo tư -사립 유치원 do người dân lập ra. Mẫu giáo thông thường hoạt động vào ngày thường từ 9h sáng đến 2h chiều và cũng có mẫu giáo nhận cả ngày từ 7h sáng đến 8h tối. Ngày nay việc gia đình cả vợ chồng cùng đi làm ngày càng nhiều nên tính quan trọng của nhà trẻ và mẫu giáo ngày càng tăng.


일반적으로 국•공립 교육기관의 보육료 사립 교육기관의 보육료보다 싸다. 그래서 국•공립 교육기관에 어린이를 보내려면 신청을 이후에도 오랫동안 기다려야 하는 경우가 많다.

보육료 = học phí nhà trẻ / childcare tuition, preschool tuition

Thông thường phí trông dạy của cơ quan giáo dục công thì rẻ hơn cơ quan giáo dục tư. Do vậy khi muốn gửi trẻ vào cơ quan giáo dục công thì sau khi đăng ký thì phải chờ trong thời gian dài cũng nhiều.


Ø  이주민 가족이 자녀 보육비를 지원 받으려면? / Gia đình nhập cư nhận hỗ trợ phí trông dạy trẻ?

정부에서는 어린이집을 이용하는 이주민 가족의 0세부터 5세까지의 자녀에게 소득이나 재산과 상관없이 보육비를 지원하고 있다. 지원비는 일반 보육비 지원 금액과 같다. 지원 신청은 ·면 · 주민 센터에서 있는데, 각종 신청서를 작성해서 구비서류와 함께 제출한다.

Chính phủ Hàn Quốc đang hỗ trợ học phí cho gia đình nhập cư có trẻ từ 0 đến 5 tuổi ko phân biệt tài sản hay thu nhập khi đi nhà trẻ. Tiền phụ cấp như là tiền hỗ trợ phí trông trẻ bình thường. Có thể đăng ký nhận phụ cấp tại trung tâm cộng cồng -주민센터 xã•phường, và khi làm hồ sơ thì cần nộp cùng các giấy tờ liên quan.

No comments