Breaking News

KIIP 2019 Schedule for Test & Class Registration/ Lịch thi lớp KIIP 2019

KIIP 2019 Schedule for Test Registration Date, Test-taking Date, and Result announcement date./ Lịch đăng ký thi và xem kết quả lớp KIIP 2019.

사전평가 = Level test = thi phân lớp
중간평가 = Midterm test = thi kết thúc lớp 4
종합평가 = Comprehensive test = thi kết thúc lớp 5 / thi kết thúc chương trình

Registration date = ngày đăng ký thi
Test date = Ngày thi (luôn thi vào thứ 7)
Result date = Ngày xem kết quả thi (1 tuần sau thi, thường vào thứ 6 hoặc 7 của tuần sau)

Note: From 2019, you have to pay 'submission fee' of 30,000 won for each time you take the test. However, it is still FREE to take KIIP Korean class.

Chú ý: Từ năm 2019, bạn phải đóng phí dự thi là 30.000 won cho mỗi lần dự thi. Tuy nhiên, việc đăng ký và học lớp KIIP thì vẫn miễn phí.KIIP 2019 Schedule for Class Registration & Opening.

There are 3 semesters a year. A class is reopened at the beginning of each semester.

Một năm có 3 học kỳ. Cứ mỗi học kỳ thì các lớp lại được mở lại.

No comments