Breaking News

L1G53 V-기로 하다 grammar = decide to, make a decision to ~make a promise with oneself or someone

L1.53 V-기로 하다 grammar = decide to, make a decision to ~make a promise with oneself or someone

Usage:
- Express a promise or decision with oneself or someone = decide to, make a decision to…
- The grammar is mainly ended in the past tense -기로 했어요/했습니다. Sometimes, it is ended in the present tense -기로 해요 to express that the speaker and listener make a promise to do something.

Ngữ pháp V-기로 하다:
- Diễn đạt một lời hứa với chính mình hay với ai đó = định..., quyết định…
- Ngữ pháp này chủ yếu sử dụng ở thì quá khứ -기로 했어요/했습니다. Thi thoảng nó được sử dụng ở thì hiện tại -기로 해요 để ám chỉ rằng người nghe và người nói cùng quyết định làm một việc gì đó.

Verb + 기로 했다:
가다 → 가기로 했다
만나다 → 만나기로 했다
놀다 → 놀기로 했다
돕다 → 돕기로 했다
듣다 → 듣기로 했다
여행하다 → 여행하기로 했다

Examples
1. 건강 때문에 올해부터 담배를 끊기로 했어요.
I made the decision to stop smoking for my health from this year.
2. 주말에 친구하고 같이 영화관에 가기로 했어요.
I decided to go to cinema with my friend in the weekend.
3. 우리는 1년 후에 결혼하기로 했습니다.
We have decided to get married after one year.
4. 내일부터 매일 운동하기로 했어요.
I decided to do exercise every day from tomorrow.
5. 내일 등산 갈 때 누가 카메라를 가져와요?
- 토니 씨가 가져오기로 했어요.
When we go hiking, who will bring the camera tomorrow?
- Tony decided to bring one.
6. 새해에 무슨 계획이 있어요?
- 새해에는 더 열심히 공부하기로 했어요.
What plans do you have for the new year?
- In the new year, I have decided to study more diligently.
7. 내일 뭐 할까요?
- 등산하기로 해요. (= 등산하기로 합시다.)
What shall we do tomorrow?
- Let’s go hiking.

No comments